773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Saúdská Arábie Saúdská Arábie - transparent

za cenu - .Celní a devizove predpisy

Celní kontrola je velmi důkladná. Podle islámského práva - šaríi je do země zakázáno dovážet jakékoliv alkoholické nápoje (i naše nealkoholické pivo, které nicméně většinou obsahuje 0,5% alkoholu), výrobky z vepřového masa a kůže a pornografické časopisy. Nedoporučuje se přílet v podnapilém stavu. I nevědomé pašování alkoholu může být trestáno pokutou, vězením, nebo dokonce deportací ze země při opakovaném přistižení.
Místní úřady trestají držení i běžných časopisů, ve kterých je obrázek ženy, která není zahalená od kotníků výše. Zabavovány jsou tiskoviny s Davidovou hvězdou, bible, krucifixy a jiné předměty související s náboženstvím jiným než islám. Je zakázán i dovoz palných (i starožitných) a bodných zbraní.
V případě dovozu léků je třeba, aby byly označeny jménem cestujícího, jménem jeho lékaře a lékárny. Držení a pašování drog se trestá smrtí. Před vstupem do celního prostoru se proto doporučuje zkontrolovat všechna svá zavazadla.

Saúdskoarabský rijál je volně směnitelný a je vázán na USD. Dlouhodobý průměr oficiálního kursu je 1 USD = 3,75 SAR. Kurs k české měně je t.č. 1 SAR = 9,6 Kč. Černý trh s valutami neexistuje. Před odjezdem ze země se doporučuje vyměnit si nepoužitou místní měnu zpět na některou ze světových volně směnitelných měn. Povinná směna valut není v království zavedena. Dovoz a vývoz valut není omezen.
Osoby nesmí přivážet více než 100 000 saúdskoarabských rialů nebo ekvivalent této částky v jiné měně. Cizí měna musí být vyměněna v jedné z poboček bank, které jsou na letišti, nebo v celních úřadech.

Dokumenty

Základní podmínkou pro vstup na saúdskoarabské území je cestovní pas platný minimálně 6 měsíců. Zdravotní zpráva se vyžaduje v případě pracovního pobytu v Saúdskoarabském království (SAK). Motorizovaní návštěvníci musí mít platný mezinárodní řidičský průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí".

V SAK lze nakoupit většinu běžných potravin a spotřebního zboží. Stravování většinou nepředstavuje na rozdíl od některých jiných zemí Blízkého a Středního Východu zvýšené zdravotní riziko. Nedoporučuje se pít vodu z vodovodu.

Dálniční poplatky nejsou zavedeny. Odlišností oproti ČR jsou velké vzdálenosti jak uvnitř měst, tak i mezi městy. Při krátkodobých pobytech je možné si zapůjčit vůz. Ve městech neexistuje veřejná doprava. Je nutno používat služeb taxi. V souvislosti s velkými vzdálenostmi uvnitř měst se jízdné prodraží. Cesta z letiště do centra Rijádu přijde na cca 60-70 SAR. Hlavní město Rijád se rozléhá přibližně na ploše 40 x 70km.

Obecná kriminalita v království je nízká. V minulosti došlo k několika teroristickým útokům na americké vojenské objekty. Bezpečnostní rizika pobytu občanů ČR v SAK jsou v současnosti minimální.


Náboženská specifika
Islám je v Saúdské Arábii hlavním zákonem, podle něhož se řídí veškerý život.
Pětkrát denně probíhá modlitba v délce 20-30 minut, během které jsou všechny úřady, obchody a restaurace zavřené. Časy modliteb nejsou stálé. Jejich časy jsou publikovány v místním denním tisku. Není dovoleno nosit viditelně křížek na krku, oslavovat na veřejnosti vánoce, či jinak ”propagovat” jakékoliv jiné náboženství než islám. Je obtížné koupit či dovézt symboly, ozdoby atd. s neislámskou náboženskou tematikou. Nemuslimové nemají přístup do měst Mekka a Medína. Ani pro muže není vhodné chodit v krátkých kalhotech či s nápadnou rozhalenkou.
Nad dodržováním těchto a jiných pravidel islámu dohlíží kromě ostatních složek výkonné moci náboženská policie - mutawa, která má veliké pravomoci.
Kultura
V SAK neexistují oficiálně kina, divadla či zábavné podniky. Veřejné koncerty vážné hudby jsou oficiálně zakázány.
Na území SAK se nacházejí některé významné historické památky (Madínat Sálih - poblíž jordánských hranic), ale všeobecně je vztah k vlastní historii a tradicím vlažný. Památky až na několik výjimek nejsou většinou udržovány.

Pohyb po území SAK
Cizinci s výjimkou diplomatických pracovníků nemohou bez zvláštního písemného povolení svého sponzora opustit město svého pobytu.
Fotografování
Oficiálně je fotografování možné pouze na zvláštní povolení ministerstva vnitra. Nedoporučuje se zejména fotografovat ministerstva, jiné úřední a vojenské objekty, cizí ženy.

Klimatické podmínky.
V SAK panují během letních měsíců /květen-září/ velmi vysoké teploty / 40-50 stupňů C/. V Rijádu je podnebí velmi suché, jsou zde velké rozdíly mezi nočními a denními teplotami. Přímořská města jako je Džidda nebo Dammám mají sice mírnější podnebí, ale vlhké. Je potřebné mít se na pozoru před úžehem, úpalem, dehydratací či spálením pokožky. Zdravotní problémy mohou mít kardiaci či osoby s oslabeným organismem.
Zdravotní riziko nakažlivých chorob je malé, pouze na jihu země u hranic s Jemenem se vyskytly případy malárie.

1. Získání saúdskoarabského víza bez místního sponsora je prakticky vyloučeno. Turistická víza neexistují.
2. Český občan musí počítat s tím, že získání víza bude trvat dlouho, pokud
bude vyřizováno obvyklou cestou.
3. Během pobytu je nutno respektovat místní zvyky a vyvarovat se chování, jež by bylo s nimi v rozporu.
4. Při konfliktu s náboženskou policií- mutawou se doporučuje neklást odpor a pokud možno rychle opustit místo.
5. Při zatčení v SAK občan ČR musí trvat na umožnění kontaktu se ZÚ. Saúdskoarabská strana zpravidla neinformuje ZÚ o zatčení občana dotyčného státu.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Občané ČR mohou obdržet víza prostřednictvím ZÚ Saúdské Arábie v Praze.

V SAK jsou vydávané následující typy víz:
a/ pracovní - pro zájemce o práci
b/ pobytová - pro rodinné příslušníky
c/ obchodní - pro obchodníky, podnikatele apod.
d/ transitní - pro pobyt v tranzitním prostoru letiště na dobu 12-72 hodin
e/ diplomatická a zvláštní
f/ víza za účelem vykonání náboženských poutí Hadždž a Umrah
g/ turistická - jejich zavedení bylo ohlášeno, avšak podmínky pro jejich vydávání doposud nebyly zveřejněny.

Pracovní víza
Pracovní jsou vydávána na základě pozvání sponzora (saúdskoarabského subjektu - firmy, organizace apod.), který předkládá žádosti o víza odpovědným orgánům SAK - t.j. MZV a Ministerstvu vnitra SAK. Po schválení žádosti zašle MZV pokyn příslušnému ZÚ SAK v zahraničí k udělení víza a sponzorovi vydá písemný příslib udělení víza. K žádosti o víza na ZÚ SAK je dále potřeba předložit cestovní doklad, vyplněnou žádost, 2 fotografie a dva dopisy - jeden od sponzora v SAK, t.j. příslib vydaný na Ministerstvu zahraničních věcí SAK, a druhý od vysílající organizace v ČR. Cestovní doklad musí být ponechán na ZÚ SAK po dobu vyřízování víza, což může znamenat až dva měsíce.
Období platnosti pracovních víz v SAK bylo prodlouženo na 2 roky od data vydání, čemuž odpovídá i nárůst poplatku na 2.000,- SAR. Cizí státní příslušník, který po uplynutí dvouletého období požádá o prodloužení pracovního víza, je povinen za toto prodloužení uhradit částku 4.000,- SAR, přičemž za každé další prodloužení se tato částka zvyšuje o 2.000,- SAR.

Obchodní víza
Zahraniční obchodníci, podnikatelé a investoři mohou nyní získat obchodní víza přímo na zastupitelských úřadech Saúdské Arábie na základě faxové žádosti saúdskoarabského sponzora, firmy nebo organizace. Žádost musí být schválena a opatřena razítkem Obchodní a průmyslové komory SAK. Státní firmy (např. Saudi Airlines, ARAMCO..) a firmy s více než 50% státní účastí, mohou o víza pro své obchodní partnery žádat přímo, bez souhlasu OPK. Tento typ víz je udělován s platností na 30 dní. V odůvodněných případech je v kompetenci konzulárního úředníka ZÚ SAK udělit vízum na 90 dní, případně i vízum vícenásobné (multiple) s délkou pobytu maximálně 30 dnů při každém vstupu.
Víza za jiným účelem než obchodním (pro novináře, lékaře, učitele, programátory atd.) nadále podléhají souhlasu příslušných ministerstev a následně MV a MZV SAK.
Sponzorem může být saúdskoarabská fyzická nebo právnická osoba. V případě obchodních misí může tuto roli splnit obchodní komora. Sponzor je právně zodpovědný za návštěvníka království, za jeho činy, veškeré právní úkony a vyřizování záležitostí.
Pokud jde o návštěvu SAK za služebním či oficiálním účelem, není potřeba dát se zaregistrovat u příslušných místních orgánů, avšak v případě příjezdu do SAK za prací je tato registrace povinná.


Pobytová víza

Při žádosti o víza pro rodinu cizince pracujícího v SAK je potřeba postupovat následovně: Prostřednictvím svého sponzora podá cizinec žádost o víza pro rodinné příslušníky na MZV SAK a na odbor cizinecké a pasové policie Ministerstva vnitra SAK. Tyto orgány v případě kladného vyřízení žádosti o víza zašlou telexem zprávu příslušnému ZÚ SAK .
Rodinní příslušníci musí odeslat na tento ZÚ SAK vyplněnou žádost o vízum, 2 fotografie, cestovní doklad a potvrzení o úhradě poplatku bankovním převodem. Manželka pracovníka musí přiložit i oddací list přeložený do arabštiny. V případě dětí je třeba předložit jejich rodné listy.

Povolení k pobytu

Dne 26.3.2001 schválila saúdskoarabská vláda nový zákon o cestovních dokladech a povoleních k trvalému pobytu v SAK. Zákon umožňuje ministru vnitra SAK vydat ve zvláštních případech tzv. dočasný cestovní pas či cestovní doklad cizímu státnímu příslušníkovi. Na takto vydaný cestovní pas či cestovní doklad bude jeho držiteli umožněno pouze jedno vycestování ze SAK a návrat zpět. Poplatek za vystavení cestovního pasu byl stanoven na 80,- USD a za vystavení cestovního dokladu na 15,- USD.

Zároveň došlo ke zvýšení poplatků za udělení povolení k trvalému pobytu v SAK, a to z původních 160,- USD na 200,- USD. Při opožděném podání žádosti o prodloužení povolení k trvalému pobytu v SAK jsou udělovány zvyšující se pokuty (při zpoždění do tří dnů pokuta 135,- USD, při delším překročení pokuta 400,- USD).

Tranzitní víza

Cestující potřebuje tranzitní vízum v případě, že doba čekání od jeho příletu do odletu překročí 12 hodin, avšak nemůže být delší než tři dny. Cestující může opustit prostor letiště a vykonat náboženskou pouť Umrah (týká se letiště v Džiddě). V případě, že doba čekání od příletu do odletu nepřekročí 12 hodin, není tranzitní vízum zapotřebí. Cestující musí mít v letence potvrzený přílet i odlet ze SAK.

Víza za účelem vykonání pouti Hadždž a Umrah

Osoby cestující do SAK za účelem vykonání náboženských poutí Hadždž a Umrah již nemají pobyt vázánpouze na města Mekka, Medína a Džidda, ale mohou cestovat do kteréhokoliv místa v SAK po dobu platnosti jejich víz.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

MPolicie 999
Požární sbor 998
První pomoc 997

Zdravotnická péče je v SAK na vysoké úrovni. Záleží na jednotlivci, kterou ze státních či soukromých nemocnic si vybere. Příjem pacientů je omezen pouze v některých státních zařízeních. Za všechny druhy lékařského ošetření se platí.