773 677 006

info@cestasnu.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zájezdů

Platné od 1. 6. 2010

 

I. Úvod
Cestovní agentura Jan Hübner - Cesta snů, Jablonec nad Nisou (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce, kde lze zájezd objednat, uvedno, která CK zájezd pořádá. CA však v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný či nikoli. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

II. Objednávky
Každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA (viz čl. X) a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

III. Rezervace
CA i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (email, SMS). V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

IV. Cestovní smlouva
Návrh cestovní smlouvy CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Návrh cestovní smlouvy je zasílán e-mailem nebo faxem dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje, v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět CA. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Po úhradě CA zákazníkovi zasílá originály cestovní smlouvy poštou. Zákazník si jedno vyhotovení ponechá a ostatní odešle vyplněné a podepsané zpět na CA. Cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem nebo uzavřená prostřednictvím www stránek CA má stejnou platnost jako originál.

V. Platba
Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Doklady k cestě
Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VII. Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

IX. Vracení přeplatků
Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně:
- do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,
- nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

X. Zákaznický systém
Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Počet těchto zpráv by neměl překročit cca 1 za měsíc a jedná se zejména o novinky na serveru nebo v CA. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svou registraci v zákaznickém systému.

XI. Reklamace
Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání příslušné CK. CA řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření cestovní smlouvy a nejedná se ani o jiný případ, na nějž se vztahují obchodní podmínky CK jako u zájezdů na vyžádání dle čl. VIII.

XI. Ochrana osobních údajů
CA prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. CA upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.