773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Bělorusko Bělorusko - transparent

Nabízíme 1 ubytovacích kapacit za cenu 11 490 Kč - 11 490 Kč.

Výsledky hledání
Bělorusko Minsk starstarstar
Hotel
letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 27.9.2018 4 dny Snídaně leteckyleteckyPraha 11 490 Kč Detail

další nabídky >

Bělorusko - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Přeprava valut v hotovosti:
Při překračování hranic Běloruska je obvykle potřeba vyplnit běloruské celní prohlášení. Do Běloruska se smí bez potvrzení o nákupu dovážet cizí valuta bez omezení částky. Je nutné uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné, vzhledem k tomu, že orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení částky uvedené ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány. Závazné celní prohlášení musí však být učiněno vždy, jde-li o částku převyšující ekvivalent 3.000,- USD na osobu. Stejně tak je možné hotovost do výše 3.000,- USD z Běloruska vyvézt bez potvrzení o nákupu. V případě překročení této sumy je nutné závazné písemné prohlášení. Částky převyšující ekvivalent 10.000,- USD je možno vyvézt pouze s povolovacími doklady vydanými zplnomocněnou bankou Běloruska.
Cennosti a drahé věci (např. počítače) je ve vlastním zájmu vhodné do celního prohlášení uvést vždy, čímž se cestující vyhne případným problémům při vycestování z Běloruské republiky. Potvrzené celní prohlášení je třeba mít při výjezdu u sebe. To znamená, že je potřeba vyplnit prohlášení dvě - jedno se odevzdá při vstupu na území Běloruska a druhé (potvrzené) si cestující nechá u sebe.
Dovoz do Běloruské republiky:
Bez zaplacení cla je povolen dovoz osobního majetku (kromě nábytku) do váhy 50 kg a ceny do 1.000,- EURO, dopravní prostředky dočasně dováženého cizinci pracujícími v Bělorusku, popř. na dobu do tří měsíců, neobchodního zboží dovážené cizinci pracujícími v Bělorusku či jejich rodinnými příslušníky. Bezcelně je možné také dovézt max. 1 litr alkoholických nápojů, 1 litr vína, 200 kusů cigaret nebo 200 gramů tabáku na osobu starší 18 let, dále 5 kusů šperků, 1 kus náramkových hodinek, 3 kusy oděvu z přírodní kůže či kožešiny a 4 kusy pneumatik. Je nutné, aby turisté striktně dodržovali zejména dovážené a vyvážené množství alkoholu a tabákových výrobků.
Je zakázán dovoz zbraní a střeliva (ve zvláštních případech - např. sportovní soutěže - je třeba povolení centrálních orgánů, ne ZÚ), narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.
Vývoz z Běloruské republiky:
Je zakázán vývoz narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Běloruské republiky. Dle dosavadního povolování dovozu/vývozu zbraní do/z Běloruska včetně tranzitních cest občanů ČR trvale žijících na území ČR s legálně drženými zbraněmi (vlastníci zbrojních pasů) se povolení vztahuje pouze na sportovce účastnící se mezinárodních soutěží (oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky), myslivce oficiálně pozvané na lov prostřednictvím Svazu běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany na skutečnost, že pokud jako řidiči se nedostaví včas s vozidlem k pasovému a celnímu odbavení podle doby platnosti dočasného povolení dovozu vozidla (tzv. vremennyj vvoz) a víza, mohou příslušné orgány Běloruské republiky vozidlo zabavit - konfiskovat.
Jak je již výše uvedeno s vozidlem je třeba opustit území Běloruska před vypršením doby povolení pro jeho dočasný vjezd. Nelze spoléhat na to, že stačí přijet na hraniční přechod v den vypršení jeho platnosti. Jsou známy případy, kdy kvůli enormně dlouhé čekací době na hraničním přechodu byl řidič odbaven několik hodin po uplynutí doby povolení a dopravní prostředek byl konfiskován.
V Bělorusku je jediná placená silnice (Brest – hraniční přechod RF, Smolensk). Cizinci platí za osobní automobil na několika místech po 3 USD. Dále se na hraničním přechodu vybírá ekologický poplatek. Jeho výše nepřesahuje 10 USD.
Od 1. 3. 2003 vstoupila v účinnost dohoda o „zelené kartě“ mezi Českou republikou a Běloruskou republikou. Důležité upozornění: maximální plnění při pojistné události je 5.000 Euro za škodu na automobilu a 5.000 Euro za škodu na zdraví. V případě poškození více vozidel při jedné pojistné události, je tato částka vyplácena pouze do trojnásobné výše, to je do 15.000 Euro za škodu na vozidlech a 15.000 Euro při škodě na zdraví. Pro uplatnění náhrady škody vyplývající z povinného ručení je bezpodmínečně nutné mít protokol milice s uvedením, kdo je viníkem nehody. Je rovněž nutné mít kontaktní údaje osoby, která zavinila nehodu a která musí být přítomna při expertíze, kterou provádí pojišťovna na poškozeném vozidle. V případě, že účastník nehody neovládá dokonale ruštinu měl by si vyžádat tlumočníka, případně pomoc konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Minsku a do doby jejich součinnosti nepodepisovat žádný protokol.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky také upozorňuje, že s platností od 11. srpna 2007 byl běloruskými orgány dočasně zakázán dovoz masných výrobků na území Běloruské republiky v zavazadlech, včetně zavazadel příručních.

Dokumenty

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Obecké informace:
Cestující do Běloruské republiky na požádání musí předložit dostatečné finanční prostředky na osobu a den pobytu v Bělorusku (ustanovení neplatí pro ty, kteří jedou do běloruska k rodinným příslušníkům).
V Běloruské republice v současné době fungují tři mobilní operátoři. Signálem je pokryto 60% obyvatelstva, ale jen 20% území, tj. jen velká města. Situace se pomalu zlepšuje.
Časový rozdíl mezi Prahou/Varšavou a Minskem je 1 hodina, platí po celém území Běloruské republiky.
Ubytovací služby na hlavních trasách jsou na nízké úrovni, kempingové ubytování není nabízeno. Ubytování v hotelu je možné ve větších městech, při hlavní trase je to Brest, Kobrin, Baranoviči, Minsk, Borisov, Orša. Jediný 4* hotel je v Minsku, 3* hotelů je velmi málo.
Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest je dosti dlouhá, u osobních aut je třeba počítat minimálně s několika hodinami, někdy i dny.
V Bělorusku je možné platit pouze v místní měně (běloruské ruble, BYB). Směna volné měny na ulici je ze zákona trestná. Směnáren je v hlavním městě dostatek, je možné je nalézt i ve větších obchodech.
Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00/10,00 hod. často do 20,00 hod. Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a v neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu, obvykle od 10,00 do 20,00 hod. V hlavním městě jsou obchody typu našich samoobsluh. V hlavním městě je pět nových supermarketů
Do Minsku můžete cestovat letecky linkou ČSA: Praha – Minsk – Praha v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu. Několikrát do týdne jezdí autobusová linka Minsk - Praha, Praha - Minsk, existuje též vlakové spojení Praha - Moskva (přes Minsk) a zpět, z toho jeden vagón třikrát týdně začíná i končí v Minsku.
Státní svátky v Běloruské republice:
1. leden Nový rok
7. leden pravoslavné vánoce
8. březen Mezinárodní den žen
pravoslavné dušičky - pohyblivý svátek (8. den po velikonocích)
1. květen Svátek práce
9. květen Den vítězství
3. červenec Státní svátek Běloruské republiky (Den nezávislosti)
7. listopad Den VŘSR
25. prosinec vánoce.


Nedoporučuje se návštěva míst bezprostředně zasažených následky havárie Černobylské jaderné elektrárny, k níž došlo v roce 1986 na Ukrajině pouhých 10 km od hranic Běloruska. Jedná se přibližně o oblast na na jihovýchodě Běloruska, rozprostírající se mezi městy Loev, Mozyr, Petrikov a David-Gorodok. V této oblasti, kde se nachází rovněž Pripjatskij národní park, platí pravidla radiačně-ekologické zóny, která je pod kontrolou příslušných státních orgánů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany ČR na nutnost striktního dodržování běloruských zákonů při pobytu v Bělorusku. Především varujeme před nedodržením platnosti uděleného víza a před nabízením úplatků běloruským státním orgánům (např. běloruská pohraniční a celní kontrola). Obzvláště posledně jmenované je závažným trestním činem a viník může být potrestán až několikaletým vězením (nehledě na velikost úplatku). Vízum je možné a potřebné prodloužit v orgánech OVIR, které jsou umístěny v každém městě a které rámcově pracují od pondělí do pátku od 09.00 – 13.00, 14.00 –18.00 hod.

Taktéž snaha o vyhnutí se zaplacení cla (přičemž množství neprocleného zboží není rozhodující) může vést ke konfiskaci celého nákladu (který byl řádně přihlášen celním orgánům) a dokonce i ke konfiskaci dopravního prostředku, ve kterém bylo nepřihlášené zboží zajištěno.

Nedoporučuje se konzumovat alkoholické nápoje (včetně piva) na veřejných prostranstvích (např. nádraží, letiště, ulice města apod.). Hrozí, zajištění policejními orgány a pokuta.

Případné změny podmínek vstupu do Běloruska je možné najít ne webových stránkách Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze (http://czech.belembassy.org)

V této souvislosti Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje předcházet situacím, ve kterých by mohlo dojít k podezření v korupčním jednání

Víza

zdroj: databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
Informace k udělení víz do Běloruské republiky:
Občané ČR mohou o běloruská víza a o veškeré informace týkající se udělování víz požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky (Adresa: Velvyslanectví Běloruské republiky, ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org ).
Každá žádost o běloruské vízum je posuzována individuálně v Běloruské republice. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www. mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku v různých jazykových mutacích. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o služební a návštěvní víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze má právo požadovat doplňující materiály podle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc, v Běloruské republice může být prodlouženo max. o 10 dnů. Délka platnosti cestovního, služebního a diplomatického pasu ČR, do kterého se žádá o udělení běloruského víza, musí být minimálně tři měsíce po ukončení platnosti uděleného běloruského víza.
Služební vízum se uděluje až na dobu do 90 dnů.
Pro vystavení tranzitního víza je nutné přiložit vízum cílového státu a doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z území Běloruské republiky (mezinárodní cestovní lístek či peněžní prostředky).
Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 14,- USD na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Vělvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.
Je povinností každého cizince, aby se na území Běloruska přihlásil do tří pracovních dnů k dočasnému pobytu u místně a věcně příslušné policie - Milice. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Při pobytu delším než tři dny mimo místo registrace se musí cizinec zaregistrovat na novém místě pobytu.
Rovněž tak ode dne 05.02.2006 mohou cizinci tranzitovat pouze po vyznačených mezinárodních silnicích. Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic a na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu. Opět se nerozlišuje věk nebo postavení cizince. Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.
Doporučujeme, aby se návštěvníci Běloruska při jakýchkoliv pochybnostech na podmínky vstupu, pobytu nebo tranzitu dotázali na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na výše uvedené adrese a pokud možno požádali o úplnou písemnou odpověď.
Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do 3 měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než 3 měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu. Může se stát, že český ŘP mu při skončení pobytu nebude vrácen, tudíž bude muset žádat o výměnu běloruského ŘP za český po návratu do ČR. Je nutné počítat s velkým počtem policejních hlídek. Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem (není zapsaný v technickém průkazu), musí mít ověřené potvrzení od majitele, že automobil může používat (a to i od leasingové společnosti). Nemá-li takovéto potvrzení může dojít ke konfiskaci automobilu.

 

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

(+ 375) 101 – záchranná služba
102 – policie ( milice)
103 – lékařská první pomoc
185 – informace o číslech (platná služba (800 BYR)
1020000 – odtahová služba ( mobil 6441224)
2221717 – při havárii (nonstop) státní dopravní služba (GAI).

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou není podepsána dohoda v oblasti zdravotnictví. Před vycestováním je nutné uzavřít zdravotní pojištění. Na základě dekretu prezidenta č. 354 ze dne 26.6.2000 je v Bělorusku povinné zdravotní pojištění cizinců. Při vstupu na území Běloruska jsou cizí státní občané povinni předložit platné zdravotní pojištění. V pojistce musí být výslovně uvedeno, že se vztahuje i na území Běloruska. Pojištění, které je poskytováno držitelům některých platebních karet, je uznáváno rovněž pouze v případech, kdy má pojištěný doklad, že se tato pojistka vztahuje i na Bělorusko. Nestačí, když je v pojistce uvedeno např., že se vztahuje na celou Evropu. Za poskytnutí zdravotnické péče cizinci platí. Týdenní pobyt v nemocnici se pro cizince může pohybovat v závislosti na druhu ošetření od 500 USD do několika tisíc USD.

Zdravotní pojištění je možné si rovněž zakoupit na hraničních přechodech s Běloruskou republikou a na mezinárodním letišti v Minsku.

V souladu s vnitrostátní legislativou je platné pojištění pouze toho zahraničního pojišťovacího subjektu, který má smlouvu se státní pojišťovací společností BELGOSSTRACH. Velvyslanectví ČR v Minsku upozorňuje, že dle informace státní pojišťovny BELGOSSTRACH nemá žádný český pojišťovací subjekt smluvního partnera na území Běloruska. Žádné cestovní zdravotní pojištění z ČR není běloruskými úřady uznáváno za platné. To umožňuje pohraničním orgánům Běloruska požadovat uzavření dalšího zdravotního pojištění platného po dobu pobytu na území Běloruské republiky.